martes, 21 de enero de 2014

controls electricitat

Control d'electricitat i residus (un control xocant, i possiblement una mica brut)

 1. Tens una planxa, un ordinador i un MP3. Has perdut les etiquetes de potència, però saps que són de 10W, 200W i 1500W.
  1. Assigna una potència a cada aparell, raonant la resposta
  2. Dibuixa un circuit que permet l'ús de tots tres a la vegada i un interruptor que pot apagar la planxa i el MP3 a la vegada.
 2. Energia elèctrica pot passar per fils de metall i pot passar per l'aire (exemple - llamps).
  1. Si és el cas, per què diem que el metall és un conductor i l'aire és un aïllant?
  2. Quan treballo amb piles, no em preocupa la possibilitat de guspires; quan treballo amb línies de transmissió entre un poble i altre em preocupa. Quina és la diferència entre els dos casos?
 3. La producció d'electricitat de cremar carbó produeix residus.
  1. Explica quins residus es produeix.
  2. Per a cada residu, explica com un pot reduir, reutilitzar o reciclar-ne.
 4. A la factura d'electricitat apareixen apartats diferents.
  1. Si no fas servir cap aparell, has de pagar. Quins conceptes has de pagar?
  2. Estàs pagant el cost real de generació d'electricitat? Raona la resposta.
 5. Estàs fent una guia per a seguretat en cas de llamps. Raonant-la:
  1. Posa unes instruccions molt intel·ligents en cas de llamps.
  2. Posa unes instruccions molt estúpids en cas de llamps.


   Control CCNN Niv 2 Mod 2

   En cada pregunta, contesta completament i amb claredat.  La teva feina és demostrar que entens els temes estudiats.  Una frase o dos han de ser suficient per a fer justificar la resposta. Utilitza el vocabulari adequat.  Contesta amb frases complertes.  Hi ha un total de 60 punts.

   1. Un parallamps és un pal metàl·lic que es posa damunt un edifici per a protegir-lo del perill de llamps.  Del parallamps hi ha un cable metàl·lic que baixa l’edifici per fora i entra uns metres dins la Terra.
   a) Perquè l’electricitat del llamp va al parallamps i no a l’edifici?
   b) D’on ve l’energia pel llamp?
   c) Què passaria si el cable toqués la Terra en lloc de estar enterrat?


   1. Tens un televisor, un forn i un Wii. 
   a)      Dibuix un circuit que et permet utilitzar qualsevol d’aquells sense utilitzar els altres.
   b)      Afegeix un interruptor que pot tallar tots tres a la vegada.
   c)      Què passarà a la potència i voltatge si apago el forn?

   3.  L’energia elèctrica no és la creació d’energia; és la transformació d’una forma d’energia a altra. 
   a) Tria una font d’energia que es pot transformar en energia elèctrica.  Quines limitacions té aquesta font d’energia?
   b) Quins residus es produeixen si utilitzes aquesta font?  Com es pot tractar-los?
   c) Quin impacte tenen aquests residus sobre tu com ciutadà i com consumidor?

   4. Contesta només 3 dels apartats.
   a) Hi ha una proposta de fer una nova forma d’energia nuclear. El combustible seria tori en lloc d’urani.  Aquest tipus de planta nuclear és molt més petita que la planta normal, generant menys electricitat i menys residus en cada planta. Quines avantatges i inconvenients n’hi ha per tenir una planta més petita?
   b) La factura d’electricitat posa, però no cobra, el voltatge que faig servir a casa.  Per què?
   c) El detector de metalls a l’aeroport sona quan una peça de metall passa per uns imants. Pensant en allò que saps d’electricitat i magnetisme, explica perquè funciona.
   d) La majoria de la nostra maquinària està dissenyada per a funcionar amb corrent continu.  Encara així, la generació d’electricitat és fa amb corrent altern. Explica.
   e) Un ciclista té llum de dinamo.  Pot l’ús del dinamo canviar la seva velocitat quan baixa una muntanya sense pedalejar? Explica.

   5. Tria un residu que es troba molt a Eivissa. (Si vas fer el treball a la sala d’ordinadors, pots afegir detalls per a pujar nota)
   a) Explica com es pot reduir aquest residu. Posa mesures molt concretes.
   b) Explica com es pot tractar aquest residu. Posa mesures molt concretes


   Control Tema: Electricitat i residus

   1. Una persona té una planxa, un televisor i un ordinador. 
    1. Dissenya un circuit que permet utilitzar tots els aparells a la vegada, però permet tallar tots de colp si fos necessari.
    2. Quin aparell té menys resistència? Explica.

   1. Quan els cables de transmissió d’electricitat arriben a un pal de suport, no toquen el pal.  Sempre hi ha un aïllant ceràmic entre mig.
    1. Per què s’ha de posar l’aïllant?
    2. Normalment, l’aïllant està dissenyat de manera que , en cas d’una pujada forta de voltatge, deixa passar corrent des del cable a la torre de suport.
                                                                 i.      Què pot causar una pujada molt forta de voltatge?
                                                               ii.      Per què es deixa passar l’electricitat a la torre?


   1. Has de fer 1, 2 o 3 apartats segons les activitats que vas fer a la sala de informàtica. Reconec que quan viatjo a la platja, produeix molts de residus.
    1. Quins són els residus produïts com a resultat de passar-me el dia a la platja?
    2. Què puc fer per a reduir els residus produïts?
    3. Existeix qualque residu de la visita a la platja que no puc reduir, reutilitzar ni reciclar? Raona la resposta

   1. Puc utilitzar caiguda d’aigua, energia solar o petroli per a generar l’electricitat.
    1. Comenta diferències entre com funciona les tres opcions.
    2. Comenta diferències en el cost real de les tres opcions.
    3. Argumenta a favor de una de les opcions com millor.

   1. Contesta cada apartat raonant la teva resposta.
    1. Estàs a una aula que té una sola porta. La porta du un cartell que diu “Alta resistència”.  T’atreveixes passar per la porta?
    2. El voltatge normal per una casa és 220V, però a la indústria, és molt normal voltatges de 380V.  Per què la indústria vol un voltatge més alt?
    3. GESA genera electricitat AC i jo vull electricitat DC.  Per què són diferents?
    
   Control tema 3 – Electricitat i residus Nom ____________________________

   1. Quina font d'energia pot fer funcionar aquesta màquina en Eivissa? Per a què necessita l'energia?
   2. Quins residus apareixen com a resultat d'utilitzar aquesta màquina?
   3. Quins residus desapareixen com a resultat d'utilitzar aquesta màquina?
   4. Necessita molta energia o potència per fer servir aquesta màquina? Explica.
   5. Quan calcules el cost real en l'ús d'aquest sistema, quins factors s'han de incloure? Has d'explicar amb detall.
   6. He posat la màquina de osmosi inversa sota la pica, i posa una radio a la cuina per quan estic cuinant. Voldria tenir un circuit que puc utilitzar la radio i la màquina d'osmosi de manera independent, però que puc tallar tots dos a la vegada. Dibuixa el circuit.
   7. Quin de les dos màquines té la resistència més gran? Explica.
   8. Diuen que la màquina està disponible en un model per 220V i un altre per 110V. Quina diferència hi haurà entre els dos models?
   9. Pot ser que un dia toco la màquina i em surt una guspira. D'on ve l'energia de la guspira i per què salta a la màquina?
   10. L'electricitat pot ser molt perillós per raons diferents. Tria una de les raons i explica el perill. 

    Control electricitat i residus Nom_______________
    Sota teniu uns extractes de les del Real Decret 294/2013, de 26 de abril, sobre subvencions per a la compra de cotxes elèctrics

    La Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico 2010-2014 puso de manifiesto la necesidad de realizar una serie de actuaciones con objeto de favorecer el desarrollo y uso de vehículos eléctricos...

    Los incentivos aplicados al impulso de vehículos eléctricos en los dos últimos años han contribuido a favorecer la adquisición de cerca de 5.000 vehículos eléctricos, que va a permitir evitar, a lo largo de la vida útil de los mismos, la emisión de 75.000 toneladas de CO2 y el ahorro en ese periodo de 150.000 barriles de petróleo...

    Por todo ello, las medidas de impulso de vehículos eléctricos no pretenden solo fomentar tecnologías más eficientes y ecológicas, se trata además de facilitar una mayor utilización de este tipo de vehículos a efectos de contribuir a un mejor aprovechamiento de las energías renovables, favorecer la reducción de emisiones en los puntos de mayor concentración de las mismas y disminuir la dependencia de los productos petrolíferos, así como la oportunidad de situar a España en un lugar destacado en un mercado claramente emergente.

   11. Quina és la font d'energia que utilitza aquests cotxes?
   12. Farà servir electricitat AC o DC? Raona la resposta
   13. Un cotxe elèctric té electricitat pel motor, per a la radio i pels llums. Dibuix un circuit que permet utilitzar qualsevol dels elements de manera independent, però pots tallar tots a la vegada si fos necessari.
   14. Quin dels tres elements de la pregunta 3 té la resistència més baixa? Raona la resposta.
   15. La quantitat de la subvenció depèn de la distància que el vehicle pot fer sense recarregar. Això depèn d'energia o potència? Explica.
   16. El real decret opina que la compra de cotxes electrics pot “disminuir la dependencia de los productos petrolíferos”. Justifica o rebutja el seu raonament.
   17. El real decret parla de l'estalvi de “ 75.000 toneladas de CO2”. Justifica o rebutja el seu raonament.
   18. Quins residus produeix l'ús del cotxe elèctric? Raona la resposta.
   19. Quins costs del cotxe elèctric pagam entre tota la societat (cost real)?
   20. Podriem fer funcionar el cotxe amb electricitat estàtica? Raona la resposta.

miércoles, 8 de enero de 2014

vídeos interessants - circuits

generadors/motors
http://www.areatecnologia.com/La_dinamo.htm

circuits en serie
http://www.youtube.com/watch?v=1t0smFyRj4g

circuits en paral.lel
http://www.youtube.com/watch?v=vIicY0Y491Q

circuits en serie i paral.lel
http://www.youtube.com/watch?v=csTlRvqSITI

activitats -circuits
Has de fer activitat 1 i, si tens temps, 4.  Envia els resultats a cepaciencia@gmail.com
1) http://phet.colorado.edu/es/simulation/circuit-construction-kit-dc
a) Construeix un circuit amb una bombeta, una resistència i una pila i el cable necessari.  Observa el brillor de la bombeta.
b) Obre la bossa d'objectes i sustitueix la resistència pels objectes de la bossa (d'un en un).  Observa si condueixen o no
a) Organitza els objectes de la bossa del millor al pitjor conductor
b) Augmenta la resistència i observa el canvi de brillantor.
Redueix la resistència i observa el canvi de brillantor
Escriu una relació entre resistència i energia en un circuit
c) Afegeix més bombetes per fer un circuit en paral.lel i un altre en sèrie. Fa una captura en pantalla de cada circuit. 
d) Fa un cort circuit. Què passa? Fa una captura en pantalla de cada circuit.
Envia els resultats a cepaciencia@gmail.com

2) http://phet.colorado.edu/es/simulation/circuit-construction-kit-ac


3) http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/electricity_electromagnetism_interactive/components_circuits_association-series_parallel.htm
Construeix un circuit amb una bombeta, una resistència i una pila i el cable necessari.  Observa el brillor de la bombeta.
Afegeix l'altra bombeta en sèrie i observa els canvis de brillantor.
Afegeix l'altra bombeta en paral.lel i observa els canvis de brillantor.
Fa un cort circuit. Què passa?
Fa una captura de pantalla de cada circuit i explica l'efecte d'afegir una màquina més en paral.lel i en sèrie

4) http://mste.illinois.edu/nwaight/ohm/TRY%20IT%20OUT.html
Mira el circuit en sèrie. Canvia una bombeta de 1ohm per un de 2 ohms. Observa els canvis de brillantor.  Posa "Show current" i show voltage. Quina bombeta brilla més? Quina bombeta té més voltatge?  Quina bombeta té més corrent?
Mira el circuit en paral.lel (realment, és una combinació de sèrie i paral.lel).  Canvia una de les 1 ohm bombetes en paral.lel per una de 2 ohms. Observa els canvis de brillantor.  Posa "Show current" i show voltage. Quina bombeta brilla més? Quina bombeta té més voltatge?  Quina bombeta té més corrent?